אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

הטיפ השבועי - מאת עו"ד אילה בירגר - 1.3.2015 - החלפת שוכרים - כיצד עושים זאת נכון?

לעיתים קרובות מכניסים לחוזה שכירות סעיף הקובע כי השוכרים לא יכולים לסיים את תקופת השכירות במהלך התקופה אלא לסיים אותה בכל מקרה ובכל מצב עד תומה. אולם לעיתים נוסח הסעיף הוא כזה שמאפשר לשוכרים לעזוב במהלך תקופת השכירות ואולם עליהם להביא שוכר חלופי ובהסכמת המשכיר בלבד ובכתב. כיצד עושים את זה נכון?

  1. ראשית – חשוב שהסעיף בחוזה השכירות ינוסח כך שניתן להביא שוכרים חלופיים, שיהיו מוסכמים על המשכיר, והוא יתן את הסכמתו ובכתב, רצוי שתהיה תקופת התראה מראש – למשל : על השוכר להודיע למשכיר 60 יום מראש על רצונו להפסיק את תקופת השכירות ולהמציא למשכיר שוכר חלופי אשר יחתום על הסכם שכירות זהה בנוסחו לזה שעליו חתום השוכר העוזב, וכן השוכר החלופי יתן שיקים עבור דמי השכירות ומראש – בדיוק כפי שעשה השוכר העוזב. כל הפרטים הנ"ל צריכים להכנס להסכם השכירות.
  2. בבוא העת – וכשהשוכר העוזב עומד לעזוב חשוב ליידע את בעל הנכס / המשכיר.
  3. חשוב לשתף ולעדכן את המשכיר בכל שלב לרבות בזהותו של השוכר החדש, מקום עבודתו, שיקים שהוא נותן, מי הערבים שלו, זהותם, להמציא צילום ת.ז. של השוכר החדש והערבים שלו .
  4. חשוב לקבל את הסכמת המשכיר ובכתב כדי שחלילה בעתיד לא יתכחש להסכמתו.
  5. חשוב להחתים את השוכרים החדשים על הסכם שכירות באותו נוסח בדיוק להסכם השכירות של השוכר העוזב וכן לקבל מהשוכר החדש שיקים ומראש עבור כל תקופת השכירות, וכן פרטי הערבים ושיקים לבטחון ו/או כל בטוחה נחוצה אחרת.
  6. חשוב לקחת קריאת מוני מים וחשמל ולדווח על כך לכל הגורמים – לרבות לרשות המקומית , חברת המים, חברת חשמל והגז – ולהחליף את המשתמשים בכל הגורמים הנ"ל . לצורך כך יש להמציא חוזה שכירות חדש עם השוכר החדש.
  7. לכן רצוי שההחלפה והחתימה על חוזה השכירות החדש וכן מסירת השיקים מהשוכר החדש למשכיר תבוצע מבעוד מועד כך שהכל יהיה מסודר עוד טרם סיום השכירות של השוכר הקודם.
  8. לסיכום – רצוי שכל ההחלפה תבוצע תקופה של 60 יום מראש – יחתם הסכם שכירות חדש מראש, יימסרו שיקים וכל הפרוצידורה המתבקשת תהיה מסודרת זמן של כ 60 יום מראש.
דילוג לתוכן