אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

טיפ 2: רישום / הקמת / פתיחת חברה

על מנת להקים חברה יש לפעול כדלקמן:

בקשה לרישום חברה
יש להגיש לרשם החברות בקשה להקמת חברה על טפסים מסויימים שניתן להורידם באתר רשם החברות. אל הבקשה יש לצרף הצהרת דירקטורים ראשונים . גם טופס זה ניתן להורדה באתר רשם החברות. כמו כן יש לשלם אגרה בסך כ 2000 ש"ח. יש לחתום על הבקשה בפני עו"ד.

שם החברה
שם החברה צריך להיות באותיות עברית, ערבית ואנגלית. יש לזכור כי הזכות להתאגד, היא מעין חוקתית, מעוגנת בחופש הבטוי וייתכן שגם בחוק סוד: כבוד האדם וחרותו, הזכות לכבוד. לבקשה לרישום חברה יש לצרף, בין היתר את שם המשפחה והשם פרטי של מגיש הבקשה, בצירוף תעודת זהות, או דרכון אם מדובר בתושב זר.

מי כשיר לייסד חברה
מקים החברה חייב להיות כשיר לייסד חברה עפ"י חוק ההוצאה לפועל ועפ"י חוק פשיטת רגל. יש להצהיר על כך במסמך נפרד. סעיף 7 לחוק החברות מאפשר לשופט לקבוע, שמי שהרימו כנגדו את מסך ההתאגדות, או הטילו עליו חבות אישית, לא יוכל להקים חברה לתקופה של עד 5 שנים.

מטרות החברה
על מנת לא להיות מוגבלים בעיסוק החברה או בהחלפת סוג העיסוק מומלץ לקבוע את מטרות החברה כ "החברה תעסוק בכל עיסוק חוקי" או "… בכל עיסוק חוקי למעט אלה המפורטים בתקנון" או "…לעסוק בעיסוקים המפורטים בתקנון "

הון המניות
יש לציין מהו הון המניות הרשום, ומה הרכבו.

חברה בע"מ
חברה בע"מ פירושו שבעלי המניות מגבילים את ערבותם לחיובי החברה עד לגובה מסויים בלבד. חברת עורכי דין אינה יכולה להיות חברה בע"מ. כך גם חברת רואי חשבון או חוקרים פרטיים.

תקנון החברה
בתקנון החברה חובה לציין 4 פרטים :
שם
מטרות
הון מניות
אחריות בעלי מניות

ניתן להוסיף פרטים נוספים כגון : זכויות וחובות בעלי מניות והחברה, הוראות לניהול החברה וכל דבר אחר. תמיד ניתן להוסיף החלטות כחלק מהתקנון.

מי רשאי לייסד חברה?
כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור.

כמה אנשים נדרשים לשם הקמת חברה?
לחברה יכול שיהיה בעל מניה אחד. (סעיף 3 לחוק "חברת אדם אחד").

תעודת התאגדות
מייד עם רישום החברה תקבל החברה תעודת התאגדות. מומלץ מאד לשמור את המקור
במשרדי החברה ולא למסור אותו לאיש.

שם מטעה
רשם החברות לא ירשום חברה בשם זהה לשמו של תאגיד אחר הרשום בישראל או שם דומה עד כדי להטעות. כמו כן לא יירשם שם שרשם החברות סבור שיש בו משום תרמית או הטעיה, או שהוא מנוגד לתקנת הציבור , או עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו.

שינוי שם חברה או צו שימנע שימוש בשם חברה
לרשם החברות סמכות להורות לחברה לשנות את שמה בנסיבות מסויימות. כמו כן בסמכותו להוציא צו שימנע מחברה לעשות שימוש בשמה.

שינוי שם
חברה רשאית, באישור הרשם, לשנות את שמה. רשם החברות ירשום את שמה החדש של החברה ויתן לה תעודת שינוי שם.

ערעור
הרואה עצמו נפגע מהחלטה כלשהי של רשם החברות רשאי לערער על החלטת רשם החברות בפני בית משפט.

דילוג לתוכן