אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

העברת זכויות בקרקע חקלאית במינהל מקרקעי ישראל – יוני 2007

ה ג ד ר ו ת

נחלה:
יחידת משקית הכוללת בתוכה מגורים ומשק חקלאי, בתוך יישוב המאורגן האגודה חקלאית שיתופית או מחוצה לו. זכויות בנחלה חקלאית ניתנות לרישום ע"ש אדם בודד או ע"ש שני בני זוג.

משק עזר:

שטח שאינו נחלה ומיועד ליחידת מגורים אחת ולעיבוד חקלאי. אין הכרח ששטח העיבוד ושטח המגורים יהיו רצופים.

שטחי עיבוד:
שטחים המיועדים לעיבוד חקלאי או לנטיעות או למשקי עזר לתקופה העולה על שלוש שנים.

הסבר כללי
בקשה להעברת זכויות במגזר החקלאי יש להגיש על גבי טופס בקשה להעברת זכויות במגזר החקלאי בהתאם לסוג הנכס המבוקש להעברה (מגרש מגורים, משק עזר, נחלה או שטח עיבוד).
על הטופס להיות חתום ע"י מעביר הזכויות או על ידי בא כוחו עפ"י יפוי כח מתאים למעט בקשות להעברת זכויות בשטחי עיבוד ובנחלות בהן נדרשת חתימת מעביר הזכויות באופן אישי ע"ג טופס הבקשה.
לבקשה יצורפו מסמכים מקוריים או לחלופין כאלו שאושרו ע"י עו"ד כ"נאמן למקור".
העברת זכויות ככלל כרוכה בתשלום דמי הסכמה למינהל אלא אם כן הנכס מהוון. העברת זכויות ל"קרוב" אינה נחשבת כהעברת זכויות לענין תשלום דמי הסכמה ועל כן פטורה אף היא מתשלום דמי הסכמה למינהל.
"קרוב"- בן זוג לרבות ידוע בציבור כבן זוג, גרוש/ה במסגרת הסכם גירושין, אח, אחות,הורה, הורי הורה, צאצא וצאצא בן הזוג, מאמץ ומאומץ, ובן זוגו של כל אחד מאלה.

מסמכים שיש להגיש:

חישוב דמי הסכמה בנחלות נעשה עפ"י נוהל העברת זכויות בנחלות מס' 21.26.חישוב דמי הסכמה בשטחי עיבוד נעשה עפ"י נוהל העברת זכויות בשטחי עיבוד מס' 21.27.
חישוב דמי הסכמה במגרש מגורים/משק עזר נעשה עפ"י נוהל העברת זכויות במשקי עזר ומגרשי מגורים במגזר החקלאי מס' 21.28.במגרש מגורים בלבד נערך חישוב נוסף בעת הגשת הבקשה להעברת זכויות, עפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 844, כאשר הסכום לתשלום הינו הנמוך מבין השלושה: דמי הסכמה, דמי היוון ודמי הסכמה לפי מחיר מכירה.
תשלום דמי ההסכמה יעשה באמצעות שובר תשלום אותו יפיק המינהל לחוכר והניתן לתשלום בכל הבנקים.
ניתן להגיש ערר על גובה דמי ההסכמה אם החוכר סבור שהשומה המהווה בסיס לחישוב דמי ההסכמה גבוהה מדי.
את הערר יש להגיש תוך שלושים יום מקבלת הדרישה לתשלום באמצעות המשרד המחוזי של המינהל.
הערר יועבר לאגף שומה לבדיקה נוספת. אם התשובה אינה מניחה את דעת החוכר,הוא רשאי להגיש ערר נוסף תוך 21 יום לשמאי הממשלתי הראשי.
פניה לשמאי הראשי כרוכה בתשלום אגרה בסך של 750 ש"ח כולל מע"מ נכון ל – 1/05*.יש לציין כי בנחלות ניתן להשיג על גובה דמי ההסכמה רק אם החוכר סבור כי שווי
המחוברים הוערך לפי שווי נמוך או אם התמורה שנקבעה ע"י השמאי גבוהה מהתמורה שנקבעה עפ"י הסכם המכר.

מתן מידע מוקדם

ניתן לקבל מראש מידע על גובה דמי ההסכמה הנדרש לביצוע פעולת העברת זכויות.בקשות לקבלת מידע מוקדם בנחלות ושטחי עיבוד יש להגיש על גבי טופס בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי הסכמה להעברת זכויות בנחלה או בשטח עיבוד.
יש לציין על גבי הטופס מחיר מכירה משוער או לחלופין לצרף טיוטת הסכם.
כמו כן יש לצרף פירוט הרכב הנחלה כשהוא מאושר ע"י האגודה לפי הפירוט שלהלן: סה"כ שטחו של המשק, שטח כל חלקה וחלקה לרבות סוג וגיל העיבוד.
הבקשה תטופל גם אם הפירוט לא יהא חתום ע"י האגודה אולם במקרה כזה יהא צורך בהמצאת אישור האגודה במועד הגשת הבקשה להעברת הזכויות.
בקשות לקבלת מידע מוקדם במשקי עזר ובמגרשים יש להגיש על גבי טופס בקשה לקבלת מידע מוקדם במגזר העירוני.
הבקשה לקבלת המידע המוקדם כרוכה בתשלום אגרה.לגבי מגרש מגורים האגרה היא 500 ₪ ולגבי כל היתר סך 2,500 ₪ נכון ל – 1/05*.לקבלת פרטים נוספים אודות מידע מוקדם נא ראו נוהל מתן מידע מוקדם מס' 36.20 של המינהל .

* מחיר האגרות יעודכן ב- 1 בינואר של כל שנה בשיעור עליית המדד.

התיק יזוכה לאחר ביצוע תשלום אם העיסקה תתבצע תוך שנה מיום קבלת המידע.


****************************************

פטור\הנחה מתשלום דמי הסכמה

מעביר זכויות הנכלל באחת מן הקטגוריות שיפורטו להלן זכאי לפטור/הנחה מדמי הסכמה ובתנאי שהבקשה לפטור/הנחה תוגש בצירוף המסמכים הנדרשים עפ"י החלטות המועצה ותהא חתומה ע"י מעביר הזכויות גם כאשר מטפל מטעמו בהעברת הזכויות מיופה כח לרבות עורך דין.
לא ינתן פטור אלא עפ"י סעיף זיכוי אחד בלבד כך שהחוכר לא יהיה רשאי לצבור הנחות בגין אחוזי נכות או אחוזי הנחה בזכאויות שונות.
על החוכר להיות בעל אותה זכות חכירה באותה נחלה במשך ארבע שנים לפחות.
הוראה זו לא תחול, אם זכאותו של החוכר לפטור נוצרה בעת היותו בעל אותה זכות חכירה.
הפטור המגיע לאחד מבני הזוג יינתן גם לגבי חלקו של בן הזוג השני באותה זכות חכירה (בן/בת זוג לרבות ידוע/ה בציבור).לא יינתן פטור מעל לסכום של 30,000 ₪ צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם באפריל 1992.מגבלת הסכום לא תחול על סעיפים 1,2,7 (שבטבלה שלהלן).

מנהל המינהל רשאי לקבוע רשימה נוספת של מסמכים לפיהם יהיה רשאי מנהל מחוז לתת פטור או הנחה מדמי הסכמה. הרשימה תפורסם ברשומות.ניתן להגיש ערר על החלטה שלא לפטור את החוכר מתשלום דמי הסכמה, אם החוכר סבור שהוא זכאי לפטור, בהתאם לטבלה המפורטת להלן.כמו כן ניתן להגיש ערר כאמור, לוועדת חריגים במקרים חריגים שאינם מוזכרים בטבלה.ועדה זו מוסמכת לתת פטור מלא או חלקי מדמי הסכמה, עד לסכום שנקבע בנוהל חריגים, ולהמליץ לועדת הערר הציבורית על מתן
פטור מלא או חלקי בסכומים גבוהים יותר.כמו כן ניתן להגיש ערר כאמור, לוועדת חריגים במקרים חריגים שאינם מוזכרים בטבלה. ועדה זו מוסמכת לתת פטור מלא או חלקי מדמי הסכמה, עד לסכום שנקבע בנוהל חריגים, ולהמליץ לוועדת הערר הציבורית על מתן פטור מלא או חלקי בסכומים גבוהים יותר.

טבלת זכאות לפטור או הנחה מדמי הסכמה בקרקע חקלאית

דילוג לתוכן