אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

שינוי מגמות במינהל מקרקעי ישראל בענין ועדות קבלה במושבים- יוני 2007

מועצת מינהל מקרקעי ישראל מינתה ועדה לקביעת קריטריונים להקצאת מגרשים ובתי מגורים למתיישבים חדשים בישובים חקלאיים וקהילתיים. דומה כי מדובר בצעד נוסף במסגרת המגמה המסתמנת לצמצם בזכות האגודות לבחון ולפסול מועמדים לרכישת מגרשים ובתי מגורים בישובים.

עפ"י הנוהל החדש הזכות להקצאת מגרשים ורכישת בתי מגורים בישובים תהא נתונה לבגירים בלבד המתאימים לחיי החברה בקהילה ובעלי יכולת כלכלית (מוכחת) להשלים הקמת בית מגורים תוך פרק הזמן הקבוע ב"הסכם הפיתוח".

אם תאומץ ההמלצה בשלמותה היא תימנע הקצאת מגרשים לקטינים.כמו כן, על המועמד יהא להמציא ראיות לחוסנו הכלכלי ויכולתו הפיננסית לבנות בית מגורים תוך שלוש שנים.

נראה כי הקריטריון הדורש "התאמה לחיי החברה בקהילה" מטרתו לענות, בין היתר, לדרישותיהם של ישובים בעלי אופי ייחודי (למשל ישובים דתיים) למיין את המועמדים המתאימים לייחודו של הישוב וכן לענות על הסוגיות המורכבות שעלו מהחלטת בג"צ בעניין הישוב "קציר" (פרשת "קעדאן") בה ביקש עותר בעל לאום ערבי להתקבל כחבר האגודה .

הועדה ממליצה כי דחיית מועמד על רקע אי התאמתו תהא על בסיס חוות דעת מקצועית בלבד.כמו כן, אם הישוב בוחר לאפיין את עצמו באיפיון מיוחד המצדיק התאמה מיוחדת, עליו לאשר מראש את האיפיון "המיוחד" במינהל מקרקעי ישראל.

הועדה קובעת כי בועדת הקבלה של הישוב יכהנו גם נציג התנועה המיישבת ונציג המועצה האזורית.

הועדה קבעה נהלים להגשת ערר ע"י מועמד שמועמדותו נדחתה. מועמד שמועמדותו נדחתה יהא רשאי להגיש ערר בכתב לועדת ערר.ועדת הערר תוקם על ידי מינהל מקרקעי ישראל.

דילוג לתוכן