אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

זכות הערעור על החלטת אגודה שיתופית שלא לקבל חבר לאגודה כוללת את הזכות לקבל החלטה מנומקת – ספטמבר 2008

ביום 17.9.08 התקבל בבית המשפט המחוזי בחיפה פסק דין בענין אבנר חדד נגד כפר ביאליק (כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע") (הליך הפ 81/08) לפיו תקנון האגודה המקנה זכות ערעור למי שבקשתו להתקבל כחבר נדחתה כוללת גם זכות לקבלת החלטה מנומקת, שכן בהעדר הנמקה, אין כל משמעות לזכות הערעור.

סיפור המעשה:
חדד רכשו מכונס נכסים משק בכפר ביאליק בהליכי הוצאה לפועל. בעקבות הרכישה הגישו חדד בקשה להתקבל כחברים באגודת כפר ביאליק. ועד האגודה החליט לדחות את הבקשה.
בהליך שהתקיים בבית המשפט המחוזי בחיפה ביקשו חדד פסק דין הצהרתי לפי החלטת האגודה בטלה ויש לקבל את חדד לחברות באגודה.

ביהמ'ש המחוזי קיבל את הבקשה וקבע בין היתר כי אכן, ביהמ'ש חייב לנהוג ריסון ואיפוק בהפעלת ביקורת שיפוטית על החלטות המתקבלות באגודות שיתופיות. עם זאת, לאור החלטות קודמות של בית המשפט העליון לפיהן נקבע כי עקרונות היסוד של השיטה בכלל וזכויות היסוד של האדם בפרט, אינם מוגבלים רק למשפט הציבורי וגם כאשר מדובר בגוף פרטי לחלוטין יש לבחון את פעילותו בשים לב לעקרונות יסוד אלה. לאחרונה נפסק כי ראוי ונכון להפעיל את ערכי היסוד של השיטה גם על אגודה שיתופית, תוך בחינת כל מקרה לגופו.

לטענת האגודה, לא מוטלת עליה החובה לנמק את החלטתה ודי בכך שהחליטה לסרב כדי שיהיה בכך 'סוף פסוק' מבחינת המבקשים. בית המשפט המחוזי קבע כי יש לדחות טיעון זה.
חובתו של גוף לנמק את החלטותיו היא אחד מכללי הצדק הטבעי והיא מהווה מרכיב חשוב – לפעמים בלתו אין – ביכולת הפרט להתמודד עם ההחלטה, להבין את הבסיס לה ובמקרה הצורך לנסות לשנותה. ככל שההחלטה חשובה ופוגעת במושא ההחלטה, תהא חשיבות גדולה יותר להנמקה גם בתחומי המגזר הפרטי.

כפי שפסק בית המשפט חובת ההנמקה אינה דבר העומד בפני עצמו אלא היא פועל יוצא של חובת האגודה לקבל החלטה עניינית. לפיכך הדגש אינו על עצם חובת ההנמקה אלא על החובה של גוף הפועל ע'פ חוק לקבל החלטה עניינית משיקולים ראויים ובתום לב, המתיישבת עם עקרונות היסוד של השיטה.

אם בנסיבות המקרה ניתן להבין מה עמד ביסוד החלטת האגודה ויתברר כי מדובר בהחלטה מוצדקת ועניינית, לא תהיה הצדקה להתערבות. אולם לא ניתן לקבל מצב בו בחסות טענה לפטור ממתן הנמקה, ניתן יהיה להתחמק ממתן החלטה עניינית העולה בקנה אחד עם החוק ועם מטרות האגודה.

בענייננו קבע בית המשפט כי תקנון האגודה מקנה זכות ערעור למי שבקשתו להתקבל כחבר נדחתה. זכות הערעור כוללת גם זכות לקבלת החלטה מנומקת, שכן בהעדר הנמקה, אין כל משמעות לזכות הערעור.

דילוג לתוכן