אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

מי זכאי להנחה בארנונה – ספטמבר 2008

רשימת הזכאים להנחה בארנונה הינה רשימה ארוכה להלן רשימה חלקית:

התקנות קובעות כי רשות מקומית רשאית לתת הנחות בתשלומי הארנונה ל:

 1. למי שזכאי לקצבה חודשית מלאה ואשר דרגת אי–הכושר שלו היא בשיעור 75% ומעלה לפי חוק הביטוח הלאומי סעיף 127 ל"ו -נכות כללית – וההנחה שתינתן תהיה בשיעור שאינו עולהעל 80%.
 2. לנכה אשר טרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי–כושר השתכרות בשיעור של 75% לפי סעיף 127 ל"ו לחוק הביטוח הלאומי – וההנחה שתינתן תהיה בשיעור שאינו עולה על 80%.
 3. לנכה אשר דרגת נכותו הרפואית על פי כל דין היא בשיעור 90% ומעלה – תינתן הנחה בשיעור שאינו עולה על 40% ובלבד שאין בבעלותו נכס נוסף.
 4. למקבל גמלה כאסיר ציון או כבן משפחה של הרוג מלכות לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם התשנ"ב–1992 – תינתן הנחה בשיעור שאינו עולה על 66%.
 5. לבעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד התשי"ח–1958 – תינתן הנחה בשיעור של עד 90%.
פטור מתשלום 2/3 של הארנונה יינתן ל:

 1. לנכה הזכאי לתגמולים בתנאים שנקבעו בחוק פטור חיילים (לגבי שטח הנכס): לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תש"ט–1949; לפי חוק נכי המלחמה בנאצים תשי"ד–1954; לפי חוק המשטרה (נכים ונספים) תשט"ו–1955; לפי חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים) תש"ך–1960; לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י–1950.
 2. למי שמוכיח כי איבד חמישים אחוז או יותר מכושרו לעבודה כתוצאה מחבלה לאחר& 29.11.47 עקב פעולות איבה או למי שהוגדר כשארו, ואין הוא מסוגל להשיג פרנסה די מחייתו.

הערות
 1. הרשימה לעיל חלקית בלבד.
 2. הרשויות המקומיות רשאיות לקבוע תנאים ומבחני משנה לזכאות לפי הכללים שנקבעו בתקנות ההנחה מארנונה.
 3. הרשויות המקומיות אינן מחויבות במתן ההנחות.
 4. ההנחות האמורות לעיל הן עפ"י שקול דעתה של הרשות המקומית ועפ"י החלטתה.
 5. השיעור שנקבע להנחה הינו שיעור מירבי והרשות המקומית רשאית להחליט על שיעור הנחה פחות מהמרבי.
 6. הורה יחיד – כהגדרתו בחוק משפחות חד–הוריות, התשנ"ב–1992 – יקבל הנחה של עד 20%.
 7. בן או בת שלמחזיק בנכס הזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח לאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התש"מ–1980 – יקבל הנחה בשעור של עד 25% לגבי 100 מ"ר משטח הנכס.
 8. הבסיס החוקי לאמור לעיל : (1) תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג-1993. (2) חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים נפגעי מלחמה מארנונה) תשי"ג-1953 .
 9. כדי לקבל את ההנחה יש לפנות אל הרשות המקומית , למלא את טופס הבקשה להנחה בארנונה הרלוונטי לאותה שנה כשהוא חתום ומלווה באישורים המעידים על מצבו של המבקש. יש כיום רשויות מקומיות המציגות את הטופס באתר האינטרנט שלהן. ניתן להורידו,למלאו ולהגישו לרשות המקומית. חשוב להגישו במועד בתחילת השנה. ניתן להמציאו גם לחברי ועדת הנחות ברשות המקומית.
דילוג לתוכן