אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

פטורים בתשלום ארנונה לנכס ריק / נכס הרוס / נכס בשיפוץ מקיף – ספטמבר 2008

תשלומי ארנונה מהווים נטל כלכלי רב לבעלי עסקים. יש לציין כי כל נכס על פי חוק מחוייב בתשלום ארנונה בהתאם לקריטריונים שנקבעו, וזאת בין אם נעשה בו שימוש ובין אם לאו, למעט מבנה שנתקבל לגביו פטור לנכס ריק ובמגבלות התקופה שנקבעה בחוק.

ואולם , יש לציין כי קיימים חריגים לכלל המטיל חובת תשלום ארנונה. סעיף 330 לפקודת העיריות קובע כללים לתשלום ארנונה לגבי "מבנה שנהרס או ניזוק" .

בתי המשפט פירשו סעיף זה בהרחבה כמקנה פטור גם לגבי מבנים שנערך בהם שיפוץ נרחב, ולא רק מבנים שנהרסו או ניזוקו. כדי שסעיף זה יחול על נכס צריכים להתקיים מספר תנאים ובהתקיימם יתקבל הפטור בתשלום הארנונה.

תנאי אחד הינו כי לא ניתן להשתמש במבנה וכי אין משתמשים בו בפועל. בהתאם כמובן שלא כל שיפוץ שנערך במבנה יקנה את הפטור, אלא נדרש כי אכן יהיה זה שיפוץ יסודי.

תנאי נוסף הינו מסירת הודעה בכתב על היות הנכס בלתי ראוי לשימוש, כאשר עם מסירת ההודעה לא יחוייב המחזיק בארנונה.

כמובן שמעת שהנכס יהיה שוב כשיר לשימוש יחול חיוב בארנונה.

דילוג לתוכן