אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

החוק לעידוד בניית דירות להשכרה, התשס"ז – 2007 – אוקטובר 2007

ב- 28 למרץ 2007 נכנס לתוקפו החוק לעידוד בניית דירות להשכרה. מטרת החוק לעודד בניית דירות
להשכרה לטווח ארוך . החוק מאפשר קבלת הטבות מס בכפוף לתנאים מסויימים כפי שיפורט להלן. ליזמים,
קבלנים ומשקיעים בתחום הנדל"ן כדאי לשקול לבנות בניינים להשכרה אשר יזכו אותם בהטבות מיסוי
משמעותיות לפי החוק הנ"ל.
 
 
1. הטבות המס
   1.1 פטור ממס שבח בעת המכירה.
   1.2 פחת מואץ (עד 20% לשנה).

2. התנאים לקבלת הטבות המס לבנייה להשכרה
     בניין להשכרה הוא בניין המוגדר כדלקמן::

   2.1 מבנה של קבע.
   2.2 התוכנית החלה עליו מייעדת אותו למגורים.
   2.3 יש בו לפחות שש עשרה דירות בארבע קומות לפחות, שהשטח הממוצע שלהן אינו עולה על 100 מ"ר.
   2.4 בניית הבניין הנ"ל הסתיימה אחרי 31 בדצמבר 2006.
   2.5 לפחות 70% מהדירות מושכרות למגורים ובשאר הדירות לא נעשה שימוש שאינו השכרה כאמור.
   2.6 החברה שמחזיקה בבניין תהיה חברה תושבת ישראל והיא אינה "חברה שקופה" או "חברת בית", כהגדרתם בפקודת מס
          הכנסה.
   2.7 הבניין היה בניין להשכרה, בידי החברה המוכרת, במשך עשר שנים רצופות לפחות.
   2.8 הרוכשת מתחייבת (כולל מתן ערבויות מתאימות) שהבניין ימשיך ויהיה בניין להשכרה, בידיה, למשך תקופה נוספת
          כך שהסך כל התקופה שהבניין ישמש להשכרה (בידי המוכר והרוכש יחד) יהיה לתקופה של 25 שנים רצופות.
   2.9 החברה, בעלת הבניין להשכרה, תהא אחראית לניהולו ואחזקתו התקינה של הרכוש המשותף של הבניין להשכרה.


דילוג לתוכן