אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

מדריך – סוגי צוואות , הפקדת צוואה, ביטול צוואה – פברואר 2009

סוגי צוואות
יש ארבע סוגי צוואות כדלקמן:

 1. צוואה בכתב יד – צוואה בכתב יד תיכתב כולה בכתב ידו של המצווה, תישא תאריך כתוב בכתב ידו של הצוואה וכן תישא את חתימתו של המצווה.
 2. צוואה בפני עדים:
  • צוואה בעדים תהיה כתובה בכתב ידו של הצווה , תישא תאריך וחתימה שניכתבו אף הם ע"י המצווה והוא יחתום בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו;
  • העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.
 3. צוואה בפני רשות/ נוטריון:
  • צוואה בפני רשות תיעשה בעל פה או בכתב . המצווה יתייצב בפני "רשות" – כלומר : רשם לענייני ירושה או שופט בימ"ש לענייני משפחה או בפני בי"ד דתי או בפני נוטריון ויאמר את צוואתו בעל פה או שיגישה לגורמים הנ"ל בכתב. הפעולות הנ"ל צריכות להעשות אך ורק על ידי המצווה עצמו ולא ניתן לשלוח נציג או בא כוח או עורך דין מטעם המצווה. על המצווה עצמו להתייצב.
  • דברי הצוואה, כפי שנרשמו על ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.
  • נוטריון נחשב לענין עריכת צוואה כרשות, ואכן, רוב רובן של הצוואות הנערכות בפני רשות, נערכות בפני ועל ידי נוטריון.
 4. צוואת שכיב מרע:
  • שכיב מרע הוא אדם הסבור או הרואה עצמו עומד על מול פני המוות. אדם שכזה רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים את לשונו , את דבר צוואתו.
  • דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזכרון דברים שייחתם בידי שני העדים מייד וסמוך ככל שניתן למעמד זה בו נאמרו דברי המצווה.
  • צוואת שכיב מרע בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

הפקדת הצוואה

 1. דרך הפקדת הצוואה ומשמעותה:
  • הפקדת צוואה תהיה במסירת הצוואה על ידי המצווה עצמו לרשם לעניני ירושה.
   פעולת הפקדת הצוואה חייבת להתבצע ע"י המצווה עצמו וזו אחת הפעולות הבודדות שאין מיופה כח או עורך דין רשאי לבצע בשם המצווה, אלא נדרשת נוכחות אישית של המצווה.
  • צוואה שהופקדה ונשמרה בפקדון משרדי רשם הירושות או בית הדין הדתי לפי סעיף זה עד מותו של המצווה תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה.
  • המצווה רשאי לקבל בחזרה בכל עת צוואה שהפקיד.
 2. מי שעשה צוואה בכתב יד או בעדים רשאי להפקידה אצל רשם לעניני ירושה;
 3. צוואה שנעשתה בפני רשות מותר להפקידה אצל רשם לעניני ירושה על ידי המצווה. אם מי שערך את הצוואה מסרב לקבלה מידי הנוטריון, רשאי הנוטריון להפקידה על חשבון המצווה אצל הרשם לעניני ירושה.
 4. רישום, חתימה והפקדה של צוואת שכיב מרע ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם.
 5. הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה, כמו גם קבלת הצוואה בחזרה כרוכים בתשלום אגרה.

  ביטול הצוואה על ידי המצווה
 1. המצווה רשאי לבטל את צוואתו, אם על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, או על ידי השמדת הצוואה;
 2. השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה.
 3. צוואה חדשה – אף אם אין בה ביטול מפורש של צוואה קודמת, רואים אותה כמבטלת את הצוואה הקודמת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, זולת אם אין בצוואה החדשה אלא הוספה על האמור בצוואה הקודמת.
 4. במקרה מסוים אישר בית המשפט ביטול צוואה בתצהיר בפני עו"ד, ובלבד שמוכחת גמירת דעתו של המצווה לביטול הצוואה.
דילוג לתוכן