אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

צוואה הדדית – יוני 2007

בחודש אוגוסט 2005 תוקן חוק הירושה, התשס"ה-2005 (תיקון מספר 12) והתווסף לו סעיף 8א' הדן בעניין צוואות הדדיות.

עפ"י התיקון לחוק צוואה הדדית הינה צוואה משותפת של שני מצווים שהם בני זוג (נשאלת השאלה מה ייעשה כשמדובר באם ובת או אב ובן המצווים זה לזה את רכושם), ונועד להסדיר את צוואתם המשותפת כך שצוואה אחת מבוססת על הסדרים שקבע המצווה השני ולא היו נערכים לולא נקבעו ההסדרים כאמור.


מצב בעייתי לפני התיקון לחוק
החופש לצוות הינו עיקרון חשוב בחוק הירושה.
הרציונל העומד מאחוריו הוא החופש של אדם לצוות את רכושו לאחר מותו ככל העולה על רוחו מבלי להגביל את שיקול דעתו ו/או רצונו.
לכן, בהתאם לחוק הירושה אסור לאדם לערוך בחייו הסכמים בדבר ירושתו או לוותר על ירושתו לפני מותו.
כמו כן אסור למצווה לתת מתנה שתימסר לאדם לאחר מות המצווה, אלא אם הדבר נעשה במסגרת צוואה עפ"י הוראות חוק הירושה.
כמו כן מגביל חוק הירושה אדם אשר "נהנה" מהצווה. "נהנה" הוא אדם אשר יש לטובתו הוראות בצוואה המזכות אותו. הכל מאחר וקיים חשש שאדם כזה אשר היה נוכח בעת עריכת הצוואה, או לקח חלק בעריכתה או השפיע על המצווה או היה עד לעריכת הצוואה השפיע על המצווה השפעה בלתי הוגנת.
מגבלות אלו יצרו קושי רב בפני זוגות אשר ביקשו לערוך צוואות הדדיות מאחר ומדובר למעשה בהגבלה על החופש לצוות.
בני זוג רבים נוהגים לערוך צוואות לפיהן כל אחד מהם מצווה את רכושו לבן הזוג ולאחר מותו לילדים.
הבעיה נוצרת כאשר בן הזוג לאחר עריכת הצוואה הולך ומשנה את הצוואה כאשר לאור העקרונות האמורים לעיל הוא כאמור חופשי לעשות כן, וזאת אף ללא ידיעת בן הזוג.
בעיה נוספת נוצרה כאשר אחד מבני הזוג נפטר ובן זוגו הנותר בחיים מקבל את כל רכושו ולאחר מכן נישא לבן זוג אחר, משנה את צוואתו ומתכחש להתחייבויותיו הקודמות ומנשל לדוגמה את ילדיו מהנישואים הקודמים.
פסיקות סותרות של בתי המשפט יצרו קושי להתמודד עם הבעיה וזוגות רבים ניצבו מול שוקת שבורה.

התיקון לחוק
התיקון לחוק מאפשר לבני זוג לערוך צוואות הדדיות תוך הסתמכות האחד על צוואת האחר.
צוואות אלו יכולות להיערך במסמך אחד או בשני מסמכים נפרדים שנערכו באותה עת.

מה קורה כשאחד מבני הזוג מבקש לבטל את צוואתו?
העיקרון העומד בבסיס הצוואה ההדדית הוא ההסתמכות ההדדית בין המצווים, לפיו אין לבטל חד צדדית את הצוואה.
משכך, נקבעו הוראות מיוחדות באשר לאופן ביטול צוואה הדדית הקובעות כי ביטול צוואה הדדית כאשר שני בני הזוג בחיים יכול להיעשות בכפוף לכך כי המבקש לבטל את הצוואה ייתן הודעה בכתב לבן זוגו, המצווה השני.
בעת מסירת ההודעה לבן הזוג תתבטלנה אוטומטית, בו זמנית, הצוואות ההדדיות של שני בני הזוג ובאופן זה יוכלו שני הצדדים לקבוע את צוואתם מחדש כאוות נפשם.

ביטול צוואה הדדית לאחר מות אחד מבני הזוג
  1. בטרם חולק העזבון – באם טרם חולק העזבון של בן הזוג שנפטר, אזי מחויב בן הזוג הנותר בחיים המבקש לבטל את הצוואה, להסתלק מעיזבונו של בן זוגו שנפטר וזאת במסגרת מגבלות שנקבעו בחוק גם על ההסתלקות מהעיזבון.
  2. באם חולק העזבון – באם חולק העיזבון של בן הזוג שנפטר, אזי מחוייב בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו, להשיב את כל שירש עפ"י הצוואה ההדדית מעיזבון בן הזוג שנפטר, ובמידה ואין ביכולתו להשיב את מה שקיבל בדיוק או בלתי אפשרי או בלתי סביר אזי חובה עליו להשיב את שווי המנה או החלק בעיזבון בן הזוג.
יצוין כי אלו הן הוראות החוק אשר יחולו בהעדר כל קביעה אחרת בצוואה.
ואולם, במידה ובני הזוג מעוניינים, הם יכולים להתנות על סעיפים אלו באשר לאופן ביטול צוואה הדדית. בני הזוג יכולים לקבוע הסדרים שונים מאלו שנקבעו והכל בתנאי שאין לרשום הוראה שתמנע לחלוטין שינוי בצוואה ההדדית בעודם בחיים.
דילוג לתוכן