אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

טיפ 2: טיפים להסכם שכירות לדירת סטודנטים

לבעל הדירה חשוב להתנהל מול שוכר אחד בלבד מאחר ואינו מעוניין לשנות את הסכם השכירות לעיתים קרובות. ואולם באם ניתן להשכיר כל חדר לסטודנט נפרד מומלץ לערוך הסכם שכירות נפרד לכל סטודנט. הסיבה לכך היא שבאמצעות השכרת חדר נפרד לכל סטודנט ניתן לקבל מכל אחד מהשוכרים ערובות מתאימות. כמו כן ניתן להתנות בחוזה השכירות של כל סטודנט כי באם יעזוב את המושכר לפני תום תקופת השכירות יהא אחראי בכל התשלומים השוטפים וכן יצטרך להביא שוכר חלופי להנחת דעתו של המשכיר, וכן יחתום על אותו חוזה שכירות וכן ישלם ומראש את דמי השכירות ויתן ערובות מתאימות. בכך למעשה בעל הדירה מבטיח את עצמו מפני עזיבה פתאומית של אחד השוכרים. אכן מדובר בפרוצידורה מורכבת ואולם בעל דירה המשכיר דירה לסטודנטים צריך לדעת כי מדובר בעבודה במשרה כמעט מלאה, ואשר שכרה בצידה.

לסטודנטים – באם בעל הדירה דורש לערוך הסכם שכירות מול שוכר אחד בלבד ("שוכר ראשי") חשוב להכניס לחוזה סעיף לפיו אותו "שוכר ראשי" רשאי להכניס שוכרי משנה לדירה, לפי שיקול דעתו, ולערוך מולם חוזה שכירות בדיוק באותו נוסח עליו הוא חתום. כמו כן באם בעל הדירה דורש למשל ערבות בנקאית מאותו שוכר ראשי או כסף מזומן להבטחת התחייבויות השוכר הראשי – חשוב שאותו שוכר ראשי ידרוש את אותן ערבויות משוכרי המשנה או ערובות אחרות מתאימות מחבריו לדירה הסטודנטים שהם "שוכרי המשנה" – למשל מומלץ לדרוש שיק נקוב למועד חתימת הסכם השכירות , אשר ייפרע מיידית לאחר חתימת החוזה , והכסף יופקד לחשבון נאמנות אשר בו הנאמן יהיה השוכר הראשי והנהנה יהיה שוכר המשנה. אותו כסף מזומן ישמש להבטחת התחייבויות שוכר המשנה למקרה של עזיבה פתאומית וללא הודעה של הדירה, הותרת נזקים או חובות וכיוצ"ב. בכך למעשה מבטיח את עצמו השוכר הראשי.

דילוג לתוכן