אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

ועדות התכנון והבנייה – ינואר 2008

כללי
ועדות התכנון והבנייה במדינת ישראל הוקמו מכוח חוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965 (להלן : "החוק").
קשת תפקידיהן של הועדות רחבה ומקיפה ; החל מיעוץ לממשלה בנושאי קביעת מדיניות התכנון במדינת ישראל, ובאישור תוכניות תוך שמירה על מדיניות הממשלה, ועד הוצאת היתרי בנייה ואישור הקלות בנייה ברמה המקומית.
ועדות התכנון השונות מאוישות על ידי נציגי משרדי הממשלה, נציגי הרשויות המקומיות, בעלי מקצוע בתחום התכנון והבנייה ונציגי ציבור.

לפי פרק ב' לחוק הוקמו בישראל ועדות תכנון המסודרות לפי הררכיה תכנונית וכוללות בין השאר את:

  • המועצה הארצית לתכנון ובנייה
  • ועדה לתשתיות לאומיות
  • ועדה מחוזית לתכנון ובנייה
  • ועדה מקומית/מרחבית לתכנון ובנייה


המועצה הארצית לתכנון ובנייה

תפקיד המועצה הארצית הינו לייעץ לממשלה בכל הקשור במדיניות התכנון והבנייה לרבות ייעוץ בנושאי חקיקה.
המועצה הארצית מביאה לאישור הממשלה תוכניות מתאר ארציות, מאשרת תוכניות מתאר מחוזיות, ודנה בעררים המוגשים ביחס לתכניות מתאר מקומיות.
הרכב המועצה הינו : 32 נציגים, שליש מתוכם נציגי משרדי הממשלה, שליש נציגי רשויות מקומיות ושליש נציגי ציבור ובעלי מקצוע בתחום התכנון והבנייה.
למועצה הארצית מס' ועדות משנה שונות הכוללות בין השאר את:

  1. ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים – תפקידה: דנה בנושאים המועברים אליה ממליאת המועצה הארצית בגין שינויים לתוכניות מתאר והתנגדויות להן. הרכבה: 18 נציגים שמונו מבין חברי המועצה הארצית.
  2. ועדת משנה לערריםתפקידה: דנה בעררים על החלטות הוועדות המחוזיות. הרכבה: 6 נציגים שמונו מבין חברי המועצה הארצית.
  3. ועדת משנה לתקנות ונהליםתפקידה: דנה בתקנות התכנון והבנייה. הרכבה: 8 נציגים שמונו מבין חברי המועצה הארצית.

ועדה מחוזית לתכנון ובנייה
מדינת ישראל מחולקת לשישה מחוזות: מחוז הדרום, מחוז ירושלים, מחוז המרכז, מחוז תל אביב, מחוז חיפה ומחוז הצפון.

תפקידהבעלת הסמכות להגיש תוכניות מתאר מחוזיות (תמ"מ) לאישור המועצה הארצית. תוכניות המתאר המחוזיות קובעות מדיניות ארוכות טווח למחוז כולו ולאזורים הספציפיים בו. כמו כן, הוועדה המחוזית מפקידה ומאשרת תכניות בניין עיר מקומיות (תב"ע) הנכללות בתחום סמכותה.
הרכבה17 נציגים הכוללים נציגי משרדים ממשלתיים, 5 נציגי רשויות ומועצות מקומיות הנכללים בתחומה ונציגים מקצועיים.

לועדה המחוזית מס' ועדות משנה שונות הכוללות בין השאר את:

  1. ועדת משנה להתנגדויות. תפקיד ועדה זו לדון בהתנגדויות לתוכניות בניין עיר בתחום סמכותה. והרכבה : 5 נציגים שמונו מבין חברי הוועדה המחוזית.
  2. ועדת משנה לעררים. תפקיד ועדה זו לדון בעררים על החלטות הוועדות המקומיות בתחום סמכותה והרכבה : 5 נציגים שמונו מבין חברי הוועדה המחוזית.

ועדה מקומית / מרחבית לתכנון ובנייה
במרחב תכנון מקומי בו יש רשות מקומית אחת, תקרא הוועדה – ועדה מקומית. במרחב תכנון מקומי בו יותר מרשות מקומית אחת תקרא הוועדה – ועדה מרחבית.
תפקידה: 
עריכה, הפקדה ואישור תוכניות בסמכותה של הועדה המקומית. עריכה והמלצה להפקדה של תוכניות בתחומה אשר סמכות האישור שלהן היא הוועדה המחוזית.
כמו כן עוסקת הוועדה במקומית במתן היתרי בנייה מכוח תוכניות בניין עיר מאושרות, מתן הקלות שונות בגין הקלה בקווי בניין, הקלה במס' יחידות דיור וכן הקלות נוספות.
הרכבהבמרחב תכנון מקומי בו ישנה רשות אחת בלבד חברי המועצה משמשים גם כחברי מליאת הוועדה המקומית.
במרחב תכנון מקומי בו קיימת יותר מרשות מקומית אחת מספר הנציגים מכל רשות יקבע לפי היחס שבין מספר התושבים של כל רשות למספר התושבים הכולל של מרחב התכנון המקומי.

ועדת משנה – ועדה מצומצמת יותר מהועדה המקומית.
תפקיד ועדת המשנה: זהה במהותו לתפקיד הוועדה המקומית.
הרכב הוועדהמליאת הוועדה המקומית תבחר מבין חבריה את הרכב ועדת המשנה. בראש ועדת המשנה יעמוד ראש הראשות או אחד מסגניו לפי מינוי מליאת הוועדה.
ברשות מקומית בה מס' חברי המועצה נמוך מ 21 – לא יותר משישה חברי מועצה.
ברשות מקומית בה מס' חברי המועצה 21 או יותר – לא יותר מעשרה חברי מועצה.

דילוג לתוכן